Grant's Rants
2013; dir. Jason Bateman

2013; dir. Jason Bateman

2014; dir. Wally Pfister

2014; dir. Wally Pfister

2013; dir. Errol Morris

2013; dir. Errol Morris

2013; dir. Frank Pavich

2013; dir. Frank Pavich

2013; dir. Jim Jarmusch

2013; dir. Jim Jarmusch

2002; dir. Paul Thomas Anderson

2002; dir. Paul Thomas Anderson

2014; dir. David Ayer

2014; dir. David Ayer

2013; dir. Jonathan Glazer

2013; dir. Jonathan Glazer

2013; dir. Denis Villeneuve

2013; dir. Denis Villeneuve

2013; dir. Tom Berninger

2013; dir. Tom Berninger